शेतात लाईट पोल टॉवर मोबदला देण्याची कार्यपध्दती

शेतात लाईट पोल टॉवर मोबदला देण्याची कार्यपध्दती

शेतात लाईट पोल टॉवर मोबदला देण्याची कार्यपध्दती या विषयावरील माहिती आज आपण या लेखात बघणार आहोत, ही माहिती आपण जास्तीत जास्त लोकापर्यंत पोहचवाल ही आशा. शेतात लाईट पोल टॉवर मोबदला देण्याची कार्यपध्दती मनोरा व वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा मोबदला देण्याबाबतची कार्यवाही : मनोन्याखालील जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम समान दोन टप्प्यात देण्यात यावी. पहिल्या टप्यातील मोबदला मनोरा पायाभरणीनंतर […]

शेतात लाईट पोल टॉवर मोबदला देण्याची कार्यपध्दती Read More »

शेतात लाईट पोल टॉवर असेल तर मिळतो मोबदला

शेतात लाईट पोल टॉवर मोबदला देण्याची कार्यपध्दती

शेतात लाईट पोल टॉवर असेल तर मिळतो मोबदला या विषयावरील माहिती आज आपण या लेखात बघणार आहोत, ही माहिती आपण जास्तीत जास्त लोकापर्यंत पोहचवाल ही आशा. भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १६४ तसेच टेलिग्राफ अधिनियम, १८८५ कलम १०(ड) अनुसार व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्र. ०६/सीआर ३१२/४, दि. २४.०८.२००६ अन्वये महापारेषण कंपनीला पारेषण वाहिन्या व

शेतात लाईट पोल टॉवर असेल तर मिळतो मोबदला Read More »

शेतात DP (Transformer) टॉवर असेल तर मिळतो मोबदला.

शेतात DP (Transformer) टॉवर

शेतात DP (Transformer) टॉवर असेल तर जागा (land record) मालकांना मोबदला मिळतो या विषया वरील सविस्तर माहिती आज आपण या लेखात बघणार आहोत कारण माहिती असायलाच हवी. महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (महापारेषण) च्या कार्यक्षेत्रात ६६ के.व्ही. ते ७६५ के. व्ही. च्या पारेषण वाहिन्यांची उभारणी आणि अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांची देखरेख, दुरुस्ती, नूतनीकरण ही कामे

शेतात DP (Transformer) टॉवर असेल तर मिळतो मोबदला. Read More »

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top