श्रावणबाळ योजना (Shravan Bal Yojana) सेवा राज्य निवृत्ती वेतन

श्रावणबाळ योजना

शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील निर्णय दिनांक ३०.०९.२००८ अन्वये श्रावणबाळ सेवा योजनेचे नाव श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना असे बदलण्यात आले श्रावणबाळ सेवा योजनेसाठीचे निकष, अनुदान याबाबतचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे. श्रावणबाळ योजना पात्रतेचे निकष १. वय ६५ वर्ष व ६५ वर्षांवरील निराधार स्त्री पुरुष २. किमान १५ वर्ष महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे …

श्रावणबाळ योजना (Shravan Bal Yojana) सेवा राज्य निवृत्ती वेतन Read More »