Sinchan Vihir Anudan Yojana | सिंचन विहीर अनुदान योजना

सिंचन विहिरीसाठी लाभधारकाची निवड कशी करायची, लाभधारकाची पात्रता काय असावी , तसेच अर्जा सोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी याची माहिती पुढील प्रमाणे आहे.

सिंचन विहीर अनुदान योजना- लाभधारकाची निवड:

 • अनुसूचित जाती
 • अनुसूचित जमाती
 • भटक्या जमाती
 • निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती )
 • दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
 • स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे
 • शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ति कर्ता असलेली कुटुंबे
 • जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
 • इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
 • अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम २००६ खालील लाभार्थी
 • सीमान्त शेतकरी (२.५ एकर पर्यन्त भूधारणा)
 • अल्प भूधारक(५ एकर पर्यन्त भूधारणा

डाऊनलोड GR Sinchan Vihir Anudan Yojana

सिंचन विहीर अनुदान योजना- लाभधारकाची पात्रता

 • लाभ धारकाकडे किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे.
 • पेयजल स्त्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात विहीर खोदकाम कर्ता येणार नाही.
 • दोन सिंचन विहीरीनमधील १५० मीटर अंतराची अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही:
  1. दोन सिंचन विहीरीमधील १५० मीटर अंतराची अट ही run off zone, तसेच अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब याकरिता लागू करण्यात येऊ नये.
  2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहीर मंजूर करताना खाजगी विहीरीपासून १५० मीटर अंतराची अट लागू राहणार नाही.
 • लाभ धारकाच्या ७/१२ वर याआधीच विहीरीची नोंद असू नये.
 • लाभ धारकाकडे एकूण क्षेत्राचा दाखल असावा.
 • एकापेक्षा अधिक लाभ धार संयुक्त विहीर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकूण सलग जमिनीचे क्षेत्र ०.४० हेक्टर पेक्षा जास्त असावे.
 • ज्या लाभार्थ्याना विहीरीचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्ड धारक असला पाहिजे.

अर्जा सोबत जोडावयाची कागदपत्रे:

 • ७/१२ च्या ऑनलाईन उतारा
 • ८अ चा ऑनलाईन उतारा
 • जॉबकार्डची प्रत
 • सामुदायिक विहीर असल्यास सर्व लाभार्थी मिळून ०.४० हेक्टर पेक्षा अधिक जमीन असल्याचा पंचनामा
 • सामुदायिक विहीर असल्यास सामोपचाराने पाणी वापराबाबत करारनामा

डाऊनलोड GR Sinchan Vihir Anudan Yojana

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top