गौण खनिज (Gaun Khanij Kayda) कायदा.

गौण खनिज

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४८ तरतूदी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४८ (१) गौण खनिज अधिनियम महाराष्ट्र जमिनीवर किंवा जमिनीखाली असलेल्या खाणी, दगडाच्या खाणी, नाले, खाड्या, नदीची पाने इत्यादी ठिकाणी सापडणा-या खनिजावरील सरकारचा हक्क स्पष्टपणे राखून ठेवण्यात आला आहे यालाच गौण खनिज (Gaun Khanij Kayda) असे म्हणतात. त्यामुळे शासनाच्या परवानगीशिवाय […]

गौण खनिज (Gaun Khanij Kayda) कायदा. Read More »