PM किसान योजना 7/12 आधारकार्ड पासबुक तयार ठेवा गावोगावी कॅम्प होणार.

PM किसान योजना अंतर्गत मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २०.०१.२०२२ रोजी राज्यस्तरीय […]

PM किसान योजना 7/12 आधारकार्ड पासबुक तयार ठेवा गावोगावी कॅम्प होणार. पुढे वाचा »