Tukade Bandi Kayda तुकडेबंदी कायदा मधील महत्त्वाच्या तरतुदी

Tukade Bandi Kayda

Tukade Bandi Kayda तुकडेबंदी कायदा परिचय १९४७ च्या तुकडेबंदी कायदा (Tukade Bandi Kayda) व जमिन एकत्रीकरण कायद्याचे दोन भाग पडतात. पहिला भाग हा तुकडे बंदी बाबत असून, दुस-या भागामध्ये जमिन एकत्रीकरण योजनेसंबंधीची कार्यपध्दती दिलेली आहे. किफायतशीरपणे शेती करण्यास अडचण येईल असे जमिनीचे लहान लहान तुकडे होऊ नयेत हा तुकडेबंदी संबंधीच्या तरतुदीचा उद्देश आहे. यासाठी राज्यातील […]

Tukade Bandi Kayda तुकडेबंदी कायदा मधील महत्त्वाच्या तरतुदी Read More »